Hoeveel kilometer loop jij?
home  > *reglement

Reglement

Reglement Avond4Ddaagse Winschoten (A4D-W)

               

                * De A4D-W wordt georganiseerd door SV Bovenburen en de Avond4Daagse Commissie (hierna te noemen: de organisatie) onder auspiciën van de KWBN wandelsport organisatie (Koninklijke Wandelbond Nederland).         

                * De A4D-W  is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

                * De inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.

                * De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het                 inschrijfgeld.

                * De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

                * Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen van een startkaart in ons clubgebouw aan de Tromplaan.

                *Onder wandelen of marcheren wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- of rechterbeen wordt overgebracht. In looppas voortbewegen is niet toegestaan.

                * Deelnemers van de A4D-W worden geacht zelfstandig de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.

                * Het gebruik van vervoer- en/of hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de organisatie. Toestemming kan worden verleend indien de noodzaak voor het gebruik van vervoer- en/of hulpmiddelen voortvloeit uit een lichamelijke beperking van de deelnemer.

                * De organisatie kan bij deelname in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden voortvloeiend uit het gebruik van deze vervoer- en/of hulpmiddelen.  

                * Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor de hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.

                * Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

                * Het meenemen van honden tijdens de A4D-W  is toegestaan, mits aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor andere deelnemers vormen. 

                * De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen, en zij kunnen tijdens deze route worden gecontroleerd door onze medewerkers.

                *Tijdens de A4D-W  is het de deelnemers niet toegestaan om:

                - tijdens de wandeling alcoholische dranken te nuttigen.

                - zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.

                - luid spelende radio’s of andere geluidsdragers met zich mee te dragen

                - vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten.

                 - zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden. 

                * Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de A4D-W  onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

                * Na iedere wandeldag dient de individuele deelnemer(s) en/of groepsbegeleider zich af te melden door inlevering van de startkaart bij de medewerker(s) van de organisatie in ons clubgebouw. Deelnemers die niet zijn afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen. 

                * Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

                * Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de A4D-W, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

                * De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen tijdens  A4D-W.

                * De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finish tijden en/of -plaatsen te wijzigen of de A4D-W geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

                * Met het inschrijven voor de A4D-W verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

                * In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

                * De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement voor iedere deelnemer door publicatie  ter inzage is en tijdens de wandeldagen verkrijgbaar is bij de organisatie in ons clubgebouw aan de Tromplaan. 

                * Voor eventuele vragen en/of  opmerking met betrekking tot dit reglement kunt u tijdens het evenement zich richten tot het Bestuur van de organisatie. 

 

SV Bovenburen/Avond-4-Daagse Commissie.